به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: ضبط

ریاضی مهندسی پیشرفته

مدرس دوره: دکتر علی کارساز
دکتری برق- دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار موسسه آموزش عالی خراسان
مدت آموزش: 16ساعت و 15 ذقیقه
آشنایی با مبانی متغیرها و فرآِیندهای تصادفی کمک شایانی به درک درست از وقایع اطراف می کند یک مدل سازی درست و دقیق از فرآِندهای محیطی حتما باید همراه با عدم قطعیت باشد از این رو مدل سازی انواع متغیر و فرآیند تصادفی اعم از گوسی، یکنواخت، رایلی و… و نیز تعارف میانگین، واریانس، هم بستگی و … در این دوره آموزشی همراه با مثال های کاربردی فراوان خواهد بود تعاریف استقلال دو فرآِیند تصادفی، مفهوم ارگودیسیتی و استیشنری بودن در این دروه با مثال های ساده بررسی می شود …

درباره دوره بیشتر بدانیم >>