به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: رزرو

مدارهای الکتریکی 1

مدرس دوره: دکتر جواد حمیدی
 دکتری راه آهن برقی – دانشگاه عم وصنعت
استادیار موسسه آموزش عالی خرسان
مدت آموزش:
مفهوم اختلاف پتانسیل و جریان الکتریکی، مفهوم مدارات فشرده و قوانین حاکم بر این مدارات (KVL , KCL) ، المان­های مقاومتی (المان های خطی- غیرخطی، تغییر پذیر با زمان- تغییر ناپذیر با زمان) شامل دیود، مقاومت­های اهمی، منایع مستقل و منابع وابسته، ترسیم منحنی مشخصه ولتاژ برحسب جریان و بالعکس. آنالیز مدارات ساده مقاومتی (روش گره، مش و مخلوط) ، دار ای معادل تونن و نرتن، تکنیک تبدیل نابع، اصل برهم نهی و انواع خازن ها و سلف ها در این درس بررسی می شوند …

درباره دوره بیشتر بدانیم >>

وضعیت: رزرو

مدارهای الکتریکی 2

مدرس دوره: دکتر جواد حمیدی
 دکتری راه آهن برقی – دانشگاه عم وصنعت
استادیار موسسه آموزش عالی خرسان
مدت آموزش:
مفاهیم دوقطبی، فضای حالت، حل مسئله با کاست ها و حلقه ها به شکل کلی و در حالت ماتریسی از جمله مباحث این درس است . دیگاه ماتریسی به مسئله حل مدار توسط کامپیوتر یکی از تفاوتها اساسی این درس با مدار1 بوده مفاهیم فرکانس طبیعی در این درس مورد ارزیابی قرار می گیرد …

درباره دوره بیشتر بدانیم >>