به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

مهندسی برق

نرم افزارهای مشترک برق

Matlab
LabView
SMPS
Altium Designer
OrCAD Pspice
C# C++ C

الکترونیک

میکرو
پروتئوس
FPGA
Vivado
VLSI
EMC
فتونیک
CMOS II
DSP
ادوات کوانتوم پیشرفته
Code visionAVR
تکنولوژی نانو

مخابرات

میدان و امواج
آنتن پیشرفته
Cognetive radio
مدار مجتمع نوری
مدار مجتمع نوری
Software defined Radio
الکترومغناطیس پیشرفته
AWR
اینترنت اشیاء
مخابرات نوری
کدینگ
تئوری پیشرفته مخابرات
مخابرات ماهواره ای
OptiSystem
فیلترهای وفقی
سیستم های راداری
شبکه های تلفن همراه
مخابرات دیجیتال

کنترل

منطق فازی
PLC
شبکه عصبی در کنترل
کنترل بهینه
ردیابی و تخمین
شناسایی سیستم
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کنترل غیر خطی
کنترل موتور DC
DCS
کنترل چند متغیره
کنترل تطبیقی

قدرت

DIgSILENT
AutoCad Electrical
تئوری جامع
حفاظت پیشرفته
برنامه ریزی سیستم ها
دینامیک سیستم ها
کیفیت توان الکتریکی
توزیع انرژی الکتریکی
تجدید ساختار
CST Studio suite
قابلیت اطمینان
ANSYS Maxwell Hpc

مکاترونیک

مکاترونیک
بیومکاترونیک
تبدیل مستقیم انرژی
روباتیک پیشرفته
کنترل محرکه ها
ارتعاشات پیشرفته

راه آهن برقی

ماشین های تراکشن
کنترل و سیگنالینگ
کنترل محرکه های رانش
شبکه تغذیه قطار
پست الکتریکی راه آهن
بهینه سازی انرژی

مدیریت انرژی الکتریکی

اقتصاد انرژی الکتریکی
انرژی های تجدیدپذیر
انرژی و محیط زیست
شبکه هوشمند الکتریکی
طراحی سلول خورشیدی
مدیریت انرژی الکتریکی

دروس مشترک برق

مدار الکتریکی I - II
ریاضی مهندسی
مخابرات
پست الکتریکی
ماشین I - II - III
کنترل خطی
فیزیک الکترونیک
الکترونیک I - II
سیگنال و سیستم
الکترومغناطیس
Technical English
VLSI