به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: رزرو

شناسایی سیستم

مدرس دوره: دکتر علی کارساز
دکتری برق- دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار موسسه آموزش عالی خراسان
مدت آموزش: 20 ساعت و 15 ذقیقه
یکی از مهمترین مسائل در حوزه فنی و مهندسی مدل سازی سیستم ها بوده و این مسئله خود نیازمند فرآیند شناسایی سیستم است مکانیزم های شناسایی سیستم چه در حوزه زمان و چه در حوزه فرکانس جزو ارکان اصلی در مدل سازی سیستم محسوب می شوند مدل سازی سیستم ها در قالب مدل های ARMAX، ARARMAX  و… یکی از جمله ای مدلسازی ها محسوب می گردد تشخیص درجه قابلیت شناسایی یک سیستم نیز خود یک مسئله بنیادی د راین مبحث محسوب می گردد ریاضیات قوی به کمک درک درست از مسئله شناسایی گامی مهم در مسیر کنترل سیستم ها خواهد بود…

درباره دوره بیشتر بدانیم >>