تئوری جامع

وضعیت: رزرو تئوری جامع مدرس دوره: دکتر جواد حمیدی  دکتری راه آهن برقی – دانشگاه عم وصنعت استادیار موسسه آموزش عالی خرسان مدت آموزش: — یکی از دروس اصلی گرایش قدرت در مقطع ارشد واحد درسی تئوری جامع ماشین های الکتریکی می باشد، هدف اصلی در این درس در واقع مدلسازی ماشین های الکتریکی در دستگاه های مرجع می باشد.  …

الکترونیک صنعتی

وضعیت: رزرو الکترونیک صنعتی مدرس دوره: دکتر جواد حمیدی  دکتری راه آهن برقی – دانشگاه عم وصنعت استادیار موسسه آموزش عالی خرسان مدت آموزش: — الکترونیک قدرت شاخه‌ای از الکترونیک صنعتی است. الکترونیک قدرت مبحثی است متشکل از مهندسی الکترونیک و مهندسی قدرت که در آن عملکرد الکترونیک حالت جامد برای کنترل و تبدیل توان الکتریکی بررسی می‌گردد. به عبارت …