فیزیک پزشکی

وضعیت: رزرو فیزیک پزشکی مدرس دوره: دکتر حسنا قندهاریون  دکتری مهندسی پزشکی- دانشگاه فردوسی مشهد استادیار موسسه آموزش عالی خرسان مدت آموزش: 13 ساعت هدف از این درس گفتار آنست که به دانشجویان رشته ی مهندسی پزشکی دیدی کلی و همه جانبه در مورد علم فیزیک پزشکی ارائه کند. فیزیک پزشکی علمی بین رشته ای است که از مفاهیم و …